• 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
  • info@cekadanismanlik.com
  • 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
  • info@cekadanismanlik.com

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ


 

1 - Bu Genelge, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Karar’ına dayanılarak hazırlanmıştır.

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü,

c) HİSER Projesi: 2015/8 sayılı Karar’ın 19 uncu maddesinde tanımlanan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesini,

ç) Karar : 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkındaki Karar,

d) Organizatör: 2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından organizatör olarak yetkilendirilen firma veya kuruluşu,

e) Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu,

f) Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi, ifade eder.

 

TEMEL BİLGİ VE BELGELER

 

Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

 

Yararlanıcılar için:

1. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

2. Şirketlerde kuruluşu gösterir ticaret sicil gazetesi

3. İmza sirküleri

4. Taahhütname

5. Beyanname

6. İhracatçı Birliği üyeliğine ilişkin belge (devlete ait eğitim kurumları ile kamu sektörü sağlık kuruluşu ve üniversite sağlık/bakım kuruluşları hariç)

7. Sağlık kuruluşları için;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen faaliyet izni veya uygunluk belgesi

b) Sağlık Turizmi Sağlık Kuruluşu Beyan Formu

c) Yabancı dilde düzenlenmiş hasta onam formlarının örnekleri

8. Sağlık turizmi şirketleri için;

a) Şirketin Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile yaptığı sözleşmeler

b) Sağlık Turizmi Şirketi Beyan Formu

9. Film yapımcısı şirketler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yapımcı belgesi

 

İşbirliği Kuruluşları için:

 

1. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünü muhatap dilekçe

2. İmza sirküleri

3. Taahhütname

4. Beyanname

5. Kuruluş onaylı üye listesi

6. İşbirliği Kuruluşlarının dernek statüsünde olması halinde;

a) Dernek tüzüğü,

b) Dernek merkezi taşınmaza ait tapu/kira sözleşmesi.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Belgelerin aslı, noter onaylı veya Genel Müdürlüğün aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir. Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili ticaret ve/veya sanayi odası onaylı örneğinin ibrazı da mümkündür.

Devlet üniversiteleri imza sirküleri yerine rektör atama kararnamesi örneği ile birlikte üniversiteyi temsil ve ilzama yetkili olan kişi ya da kişilerin imza örneklerini içeren İmza Beyannamesi sunabilir.

Taahhütname ve beyannamenin, kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekir.

 


Desteklenecek Faaliyetler

 

I - Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danışmanlığı Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları

 

Tescil ve korunma desteği: Harcama giderlerinin %50 ‘si yıllık en fazla 50.000 Dolar destek alınır.

 

 

(1) Ürün/hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, tescil işleminin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Bu madde kapsamında ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.

(3) Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

(4) Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen ürün/hizmet tescil belgesi ile fatura ve ödeme belgesini, bir dilekçe ekinde tescil işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi ,imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır. Birden fazla ülkeyi kapsayan uluslararası tescillerde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmaz.

(5) Yurtiçinde tescil ettirilmiş markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, tescil ve koruma işleminin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Marka Yurtdışı Tescil ve Koruma Desteği Başvuru Belgeleri ” ile birlikte başvuru yapılır.

(6) Bu madde kapsamında yurtiçinde tescil ettirilmiş markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri desteklenir.

(7) Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

(8) Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen marka tescil belgesi ile fatura ve ödeme belgesini, bir dilekçe ekinde tescil işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır. Birden fazla ülkeyi kapsayan uluslararası tescillerde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmaz.

 

2) Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği:

 

Harcama giderlerinin %60 ‘si yıllık en fazla 200.000 Dolar destek alınır.

 

(1) Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, raporu veya danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce, “Rapor/Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir. Ön onay verilmeyen raporlar/yabancı şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklenmez. Ön onay, raporu hazırlayan/danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun/danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır.

(2) Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.

(3) Raporun/danışmanlık hizmetinin alınmasını müteakip destek başvuruları, “Rapor/Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Başvuru Belgeleri” ile Birlikte başvuru yapılır.

 

3) Belgelendirme desteği:

 

Harcama giderlerinin %50 ‘si yıllık en fazla 50.000 Dolar destek alınır.

 

(1) “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesinde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Danışmanlık giderleri,

e) Eğitim giderleri,

f) Gözetim giderleri,

g) Yenileme giderleri,

ğ) Test/analiz giderleri.

(3) Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

 

4) Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği:

 

Harcama giderlerinin %60 yıllık en fazla 400.000 Dolar destek alınır.

 

(1) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

(3) Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemelerinin müstakil olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, malzemenin kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir.

(5) Yararlanıcılar; arama motoru ve sosyal medya reklamları kapsamında elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler hariç olmak üzere, yurtdışında düzenlenen ve 20.000 ABD Dolarını aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme, medya planını ve kampanya raporunu bir dilekçe ekinde belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine / Ataşeliklerine onaylatır. Sözleşmenin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde, sözleşme miktarı ile uyumlu fatura, ödeme belgesi, medya planı ve kampanya raporunun onayı aranmaz. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

(6) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise harcama belgelerinin onayı, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gerçekleştirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır. Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması gerekir.

(7) 2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

(8) Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

 

5) Yurtdışı birim desteği:

 

Harcama giderlerinin %60 ‘si yıllık en fazla 120.000 Dolar destek alınır.

 

(1) Yurtdışı birimlerin brüt kira (vergi/resmi/harç dahil) ve komisyon giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Yurtdışı Birim Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) İlgili yararlanıcı, Karar’ın yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimleri için de bu destekten yararlanabilir.

(3) Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği “Yurtdışı Birim Desteği” için kendisine başvuran yararlanıcının yurtdışı birimini ilk destek başvurusunda ve desteğin verilmesi halinde destek süresince her yıl en az bir kez yerinde inceler. Bu incelemeler çerçevesinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirerek “Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu Genel Müdürlüğe iletir. Ticaret Müşavirliklerinin/Ataşeliklerini olumsuz görüş bildirmeleri durumunda Genel Müdürlük ilgili birimi destek kapsamından çıkartır.

(5) Bu Genelge kapsamında 6 (altı) ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla “Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu ” ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

(6) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden birimlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi, ilgili Ticaret Müşavirliğine/ Ataşeliğine sunulur ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar.

(7) Destek kapsamındaki birimin adresinin değişmesi durumunda eski birimin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde adres değişikliğinin Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirilmesi ve yeni birimin kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine onaya sunulması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği adres değişikliğini, bildirim tarihini içeren bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildirir. Bildirimin ve yeni birimin kira sözleşmesinin onaya sunulmasının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski birim kapatılmış sayılır ve yararlanıcı bir birim hakkını kullanmış olur. Bildirim ve onaya sunumun süresi içinde gerçekleştirilmesi halinde ise yeni adresteki birim, eski birimin devamı olarak değerlendirilir ve adres değişikliği yapılan tarihe kadar geçen süre için destek ödemesi yapılır.

(8) Destek kapsamındaki yararlanıcıların yurtiçi veya yurtdışı ortaklık yapılarının destek oranının değişmesini ya da desteğin sonra ermesini gerektirecek şekilde değişmesi halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili yararlanıcının Genel Müdürlüğe bildirim yapması gerekir. Belirtilen şekilde ortaklık yapısının değiştiği ve 3 (üç) ay içerisinde bildirimde bulunmadığı tespit edilen yararlanıcılar, birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(9) Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Genel Müdürlüğe derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

(10) Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekmekte olup bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekir.

(11) Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

 

6) Danışmanlık desteği:

 

Harcama giderlerinin %50 ‘si yıllık en fazla 200.000 Dolar destek alınır.

 

(1) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce; “Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir. Ön onay verilmeyen danışmanlık giderleri desteklenmez. Ön onay; danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır.

(2) Danışmanlık faaliyetinin gerçekleştirilmesini müteakip destek başvuruları, “Danışmanlık Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

 

7) Acente komisyon desteği:

 

Harcama giderlerinin %50 ‘si yıllık en fazla 100.000 Dolar destek alınır.

 

(1) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta veya öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Acente Komisyon Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez.

(3) Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

 

II - Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

 

1-Tercümanlık hizmetlerinin desteklenmesi:

 

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

 

(1) Tercümanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, sağlık kuruluşları tarafından en az üçer aylık dönemler itibarıyla “Tercümanlık Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Genel Müdürlük destek başvurusunu, istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırır.

(3) Sağlık kuruluşunun ortağının/ortaklarının tercümanlık hizmeti de vermesi halinde söz konusu ortağa/ortaklara bu kapsamda yapılan ödemeler desteklenmez.

(4) Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

 

2-Hasta yol desteği:

 

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;
a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir.

 

(1) Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfına karşılık gelen ulaşım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, Genel Müdürlük ile protokol yapan sağlık kuruluşu veya havayolu şirketi tarafından “Hasta Yol Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır. Ulaşımın ekonomi sınıfından üst sınıfta gerçekleşmesi halinde destek ödemesi, ekonomi sınıfı için yapılacak ödeme miktarını aşamaz.

(2) Ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılmayan hastalar, destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Genel Müdürlük ile protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşu, “Uluslararası Hasta Beyan Formu”, Sağlık Bakanlığının kuruluşun faaliyetine yönelik iznini gösteren belge örneği ve yetkili/yetkililer tarafından tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış 2 (iki) nüsha “Hasta Yol Protokolü” ile birlikte; havayolu şirketi ise Türkiye’ye uluslararası yolcu taşımacılığı yapılmasına ilişkin izin belgesinin örneği ile yetkili/yetkililer tarafından tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış 2 (iki) nüsha “Hasta Yol Protokolü” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar. Destek başvuruları, Genel Müdürlük ile protokol imzalanmasını müteakip yapılabilir.

(4) Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

 

3) Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi:

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından;
a) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,
b) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir. Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

 

(1) Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veyakurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu veya eğitim kurumu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.

(2) Yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliğinin tamamlanmasını müteakip destek başvuruları, “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,

b) Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,

c) Tercümanlık giderleri,

ç)Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),

d) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

e) Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen giderler, en fazla 5 (beş) gün süreyle desteklenir.

 

III - Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

 

1) Pazara girişin desteklenmesi:

 

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

 

(1) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

(2) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlandırılır.

(3) Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır.

(4) Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

(1) Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef Pazar uyumlaştırması v.b.), DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içerik harcamaları) desteklenmesine ilişkin başvurular, söz konusu bilgisayar oyunu/mobil uygulamanın uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip bilişim şirketi tarafından “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları veya mobil uygulamalara ilişkin barındırma gideri, her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için en fazla 20.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

(3) Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Bir filmin yurtdışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, pazara giriş giderlerinin gerçekleştirilmesini müteakip film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket tarafından “Film Yurtdışı Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(5) Bu madde kapsamında aşağıda giderler desteklenir.

a) Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri,

b) Dublaj ve alt yazı giderleri,

c) Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri,

ç) Çoğaltım giderleri,

d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri.

(5) Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup yabancı dilin yanı sıra Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

 

2) Mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının komisyon giderlerinin Desteklenmesi:

 

(1) Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 

(2) Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

(1) Mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, komisyon giderinin oluşmasını müteakip en az üçer aylık dönemler itibarıyla bilişim şirketi tarafından “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Komisyon Desteği Başvuru Belgeler” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) Başvuru sahibi şirketin, uygulama/oyunun platformlarda satışı sonucu oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için bahse konu uygulamayı/oyunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu platformda hesabının bulunması gerekir.

 

3) Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi:

 

(1) Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
(a) Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenir.

(b) uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

(1) Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil uygulama/bilgisayar oyunu için satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans giderleri ile istihdam edilen personelin aylık brüt ücretlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için bilişim şirketinin “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapması ve ön onay alması gerekir. Onaylanan proje başlangıç tarihinden sonraki döneme ait giderler destek kapsamında yer alır.

(2) Bilgisayar oyununun/mobil uygulamanın hazırlanarak uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip destek başvuruları, “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Onaylanan proje ve/veya projeler kapsamında; aynı döneme ilişkin olarak en fazla 2 (iki) adet personel için destek verilir.

(4) İstihdam desteğinin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra biter.

 

4) Film platosu/stüdyosu kullanım giderlerinin desteklenmesi:

 

(1) Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır.

(1) Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirası giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, kira ödemelerini müteakip film platosu/stüdyosu işleten şirket tarafından “Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

 

5) Film kapsamında yapılan reklam giderlerinin desteklenmesi:

 

(1) Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
(2) Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir.
(3) Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

(1) Filmlere verilen reklam giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, filmin yurtdışında gösterime girmesini veya satışa sunulmasını müteakip reklamı veren kuruluş tarafından “Reklam Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(2) İlgili yapımcı şirket, reklam şirketleri ile akdettiği sözleşmelerin bir örneğini Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük destek sınırının aşılmasının söz konusu olması halinde durum hakkında yapımcı şirkete yazılı bilgi verir.

 

 

IV- İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı

 

Ticaret ve alım heyeti programlarının desteklenmesi:

 

(1) İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
(2) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir. İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden faydalandırılabilir. İşbirliği kuruluşlarının ticaret veya alım heyeti desteğinden yararlandırılabilmesi için program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir. Bakanlıkça uygun görülen programlar destek kapsamına alınır.

 

(1) Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim ve yönetim danışmanlığı

sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 (on) gün süreyle gerçekleştirilecek ticaret ve alım heyeti programlarına yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşunun programın başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Ticaret Heyeti/Alım Heyeti Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-21)” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen heyet programları desteklenmez.

 

(2) Programın gerçekleştirilmesini müteakip destek başvuruları, işbirliği kuruluşu tarafından “Ticaret Heyeti/Alım Heyeti Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte başvuru yapılır.

(3) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının/katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,

b) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının/katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin temsilci başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,

c) Tercümanlık giderleri,

ç) Toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),

d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,

e) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,

g) Fuar katılımına ilişkin kayıt ücreti,

ğ) Onaylanan ticaret heyetleri kapsamında gerçekleştirilecek ön heyet giderleri (Ön heyet kapsamında, yurtdışında görevlendirilen en fazla 2 (iki) işbirliği kuruluşu/yararlanıcı temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri, bu fıkranın [a] ve [b] bentlerinde belirtilen koşullarda desteklenir).

(4) İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden yararlanabilir.

(5) En az 4 (dört) yararlanıcının katılım sağladığı ticaret heyeti programları desteklenir. Alım heyeti programlarında, katılımcı sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

(6) Ticaret ve alım heyeti yararlanıcılarının/katılımcılarının heyet programı dışındaki bir etkinlik sebebiyle heyet güzergâhından farklı bir güzergahta kullandığı ulaşım araçlarına ait harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(7) Ticaret ve alım heyeti yararlanıcılarının/katılımcılarının heyetin başlangıç tarihlerinden 1 (bir) gün önceki ve heyetin bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Yararlanıcıların/katılımcıların gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması halinde, destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, yararlanıcının/katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir.

(8) Ön onay verilen programa ilişkin tüm değişiklikler, programın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce Genel Müdürlüğe bildirilir. Bahsi geçen süre içinde bildirilmeyen değişiklikler değerlendirmeye alınmaz. Bununla birlikte haklı sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, söz konusu hususları, ilgili belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir.

 

HİSER Projesi Desteği:

 

(1) İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin;
a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları,
b) Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları, desteklenir.
(2) İşbirliği kuruluşlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamında desteklenebilmesi için proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir.
(3) İşbirliği kuruluşu yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) 2 (iki) kişinin yol ve konaklama giderleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen limitler dahilinde karşılanır.
(4) Bu maddenin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir
(5) İşbirliği kuruluşları bu madde kapsamında proje bazında en fazla 3 (üç) yıl desteklenir.
2) Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi
(1) İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen;
a) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
b) Reklam, tanıtım ve pazarlama (Ek-1) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
c) Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dahil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
ç) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD Doları,
d) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, karşılanır.
(2) TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında ve yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında yıllık en fazla beşer adet etkinlik desteklenir.
(4) TİM ve Birlikler tarafından bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık en fazla 5 (beş) yarışma/etkinlik desteklenebilir.

 

HİSER Projesi başvurusu

 

(1) İşbirliği kuruluşu tarafından düzenlenen HİSER Projesi’nin desteklenmesi için işbirliği kuruluşunun, proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce “HİSER Projesi Onay Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapması ve onay alması gerekir. Genel Müdürlük proje başvurularını, ihracat stratejisi ve politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve işbirliği kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

(2) Söz konusu değerlendirmeyi müteakip Genel Müdürlük, proje üzerinde işbirliği kuruluşu ile görüşmeler gerçekleştirebilir, bu görüşme ve değerlendirmeler sonucunda projeyi onaylayabilir, projeye ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya projeyi reddedebilir.

(3) Değerlendirme sonucu, proje sahibi işbirliği kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Projenin Genel Müdürlük tarafından onaylanması halinde işbirliği kuruluşu, söz konusu bildirimi müteakip projeyi yürütmeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, projenin onaylandığına ilişkin olarak işbirliği kuruluşuna yapılan bildirimde belirtilen tarih olup destek süresi, bu tarihten itibaren 36 (otuzaltı) ay sonra biter.

(4) İşbirliği kuruluşu, diğer bir işbirliği kuruluşu ile birlikte ortak proje başvurusunda bulunabilir. Projede başvuru sahibi işbirliği kuruluşunun ve varsa projede ortak olarak yer alan işbirliği kuruluşunun üyeleri yer alabilir.

 

İhtiyaç analizi

 

(1) HİSER Projesi’nin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında, yararlanıcıların rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket/kurum/kuruluş, sektör, pazar analizi, vb. incelemeler yapılarak yararlanıcıların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası oluşturulur.

(2) Proje onayını müteakip işbirliği kuruluşu, projeye katılacak yararlanıcılar için ihtiyaç analizi yaptırmak üzere “İhtiyaç Analizi Faaliyeti Başvuru Belgeleri” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapar.

(3) İşbirliği kuruluşu, ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında yapacağı hizmet alımlarında, “İlave Destek Verilecek İller Listesi (EK-2)”inde yer alan illerde en az 2, diğer illerde en az 3 şirket veya üniversiteden yapılacak çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır. İşbirliği kuruluşu, “en kaliteli hizmet-en uygun fiyat” prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte başvuru esnasında Genel Müdürlüğe ibraz eder.

(4) Bu kapsamda aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) İhtiyaç analizi rapor bedeli,

b) Faaliyet organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercümanlık vb.).

 

Eğitim ve danışmanlık faaliyeti

 

(1) Başvurusu onaylanıp ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleştiren işbirliği kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak eğitim faaliyetine ihtiyaç duyulması halinde “Eğitim Faaliyeti Başvuru Belgeleri (EK-24)”; danışmanlık faaliyetine ihtiyaç duyulması halinde ise “Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Belgeleri ” ile birlikte başvuru yapar.

(2) İşbirliği kuruluşunun, bu kapsamda yapacağı hizmet alımlarında teklif alınması, seçim yapılması ve Genel Müdürlüğe tekliflere ilişkin belgelerin sunulması konusunda bu Genelge’nin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

(3) İhtiyaç analizini gerçekleştiren kuruluşun aynı projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında hizmet vermemesi esastır. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Genel Müdürlük aynı kuruluştan eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasını uygun görebilir.

(4) Bu kapsamda aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Eğitim ve/veya danışmanlık gideri,

b) Faaliyet organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercüman giderleri vb).

 

Yazının Devamını Görüntüle>>