info@cekadanismanlik.com

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ almak için lütfen
“CEKA DANIŞMANLIK” ile iletişime geçiniz. 0 312 424 16 05 0 533 501 62 23

Öncelikli yatırım konuları

1.2.3.4. bölgede olan iller aşağıda belirtilen yatırım konularında 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanır. Ancak bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

1.ve2. bölge yatırımlarında; 1.000.000.TL

3.4.5. ve 6. bölge yatırımlarında 500.000 TL asgari yatırım şartı aranır.

1- Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

2- Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

3- (Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

4- (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

5- (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

6- Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

7- Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

8- Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

9- Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 10  

10- (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

11-(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

12- (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

13- (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

14- (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

15- (Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

16- (Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

17- (Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

18- (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

19-(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı üretimine yönelik entegre yatırımlar.

20- (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Lisanslı depoculuk yatırımları.

21- (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları.

22-(Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

 Öncellikli Destek Unsurları5.Bölge 6.Bölge 
KDV İstisnası %18VARVAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti  %2VARVAR
 Vergi İndirimi   Vergi İndirim Oranı%80 %90 
Yatırıma Katkı Oranı%40%50 
Yatırım dönemi vergi indirimi%50 %80 
İşletme dönemi vergi indirimi%50 %20
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi7 Yıl10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%35%50 
Yatırım Yeri TahsisiVARVAR
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL)700900
Sigorta Primi DesteğiYOK10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOKVAR
İnşaat-Yapı Harçları MuafiyetiVARVAR
Emlak Vergisi MuafiyetiVARVAR
Damga Vergisi MuafiyetiVARVAR

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI (1. 2. 3. 4. Bölgede yatırım yapacaklar için 4. Bölge teşviği verilir.)

07.02.2411B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
08.03.2411Sülfit ve sülfatlar
09.03.2411Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
2411.4Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
2429.2Tutkal ve Jelatin İmalatı
07.06.2429Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler.
08.06.2429Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler
11.06.2429Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve Alkalinaftalinler
2911İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet Motorları Hariç
2912.1Pompa Ve Kompresör İmalatı
2913Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
2922Takım Tezgahları İmalatı
2923Metalurji Makineleri İmalatı
2924Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
2927Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler Ve Av Tüfeği Aksam Ve Parçaları Hariç)
2929Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
3120Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
3591Motosiklet İmalatı
3592.2Sakat Taşıyıcıları İmalatı
BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI
Destek Unsurları4.Bölge 
KDV İstisnasıVAR
Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR
 Vergi İndirimi   Vergi İndirim Oranı%70 
Yatırıma Katkı Oranı%30
Yatırım dönemi vergi indirimi%30
İşletme dönemi vergi indirimi%70 
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi6 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%25
Yatırım Yeri TahsisiVAR
Faiz Desteğiİç Kredi4 Puan 
Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL)600
İnşaat-Yapı Harçları MuafiyetiVAR
Emlak Vergisi MuafiyetiVAR
Damga Vergisi MuafiyetiVAR

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com