Turizm Yatırım / İşletme / Yeşil Yıldız Belgeleri

TURİZM YATIRIMI BELGESİ

21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

 

TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa eksiksiz olarak tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

 

GEREKLİ BELGELER

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Sirküleri

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Beyannamesi

 

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

 

 • İşlemler vekaleten yürütülüyor ise vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi
 • İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
 • Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge
 • Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite
 • konularında uygunluk yazısı
 • Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İzin Belgesi”

 

Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez.


TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ


21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

 

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

 

GEREKLİ BELGELER

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Sirküleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • Tesis Tanıtım Raporu
 • İmza Beyannamesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER:

 

 • İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi
 • İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
 • Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge
 • Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı
 • Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İşletme İzin Belgesi”
 • Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:

 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında geçici, şartlı, süreli gibi ifadeler yer almamalıdır. Beyana göre verilmiştir gibi ifadeler olmamalıdır.

 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının tesis türünün konaklama olması halinde asli faaliyet konusuna, diğer türlerde türünün asgari faaliyet konularından birine uygun veya benzer şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının tarihi eski ise, ya da alındıktan sonra bir kapasite değişikliği söz konusu ise ruhsatı veren kurumdan söz konusu ruhsatın “yerinde yapılan tetkik sonucu” tesisin son durumu ile uyumlu olduğuna ilişkin yazı alınarak başvuru belgelerine eklenmelidir.

 

Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde işleme konulur.

 

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ


Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.

  TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ BAŞVURUSU

 

Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı tamamladıktan sonra ilgili idareden mevcut

durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alır.

 

-İşletmenin hangi tarihler arasında işletmeye açık olduğu tarihleri ve talebini içeren dilekçe ile

Bakanlığa başvuru yapar.

 

-Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar

belgelendirilir.

 

GEREKLİ BELGELER

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 • Dilekçe
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

 

-Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İşletme İzin Belgesi”

 

-Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

 

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine çevrilmesi aşamasında eğer tesisin kapasitesinde/isminde/tür ve sınıfında bir değişiklik var ise yeni bilgilerin yer aldığı Tesis Raporu başvuru belgelerine eklenmelidir. Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu tarihler dilekçede mutlaka belirtilmelidir.

 

BELGE DEVRİ


Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir.

 

BELDE DEVRİ BAŞVURUSU


Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri dilekçe ile bakanlığa başvurmaları ile gerçekleşir.

 

Turizm İşletmesi Belgesinde devir işleminde yeni işletmecinin tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması ve devir işlemi için talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvurması ile gerçekleşir.

 

GEREKLİ BELGELER

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • İmza Sirküleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için)

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 

 • Dilekçe
 • İmza Beyannamesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için)

 

–Turizm İşletmesi Belgesi devir taleplerinde eğer kapasite değişikliği yok ise tesis denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla denetim programına alınmadan belge devir işlemi gerçekleştirir.

 

-Eğer talep belgeye işletici şerhi düşülmesi ise, dilekçede bu hususun belirtilmesi ve dilekçenin hem belge sahibi hem işletici firma tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca işletici adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletici firmaya ait imza sirküleri, vergi bilgileri de dosyaya eklenmelidir.

 

  İSİM DEĞİŞİKLİĞİ


Bakanlıktan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin belgeyle) Bakanlığa başvuru yapar.

Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

 

İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ


Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe, yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ve tesisin son durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular denetim programına alınır. Denetimi olumlu olanların başvuruları talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

 

  UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ


Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

 

SINIFLANDIRMA


Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder. Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.

 

SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır.

Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder.

Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı

esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir.

 

SINIFLANDIRMA TALEBİ

Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin belge sahipleri sunulan matbu dilekçe örneğini doldurarak Bakanlığımıza ulaştırmaları halinde uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

 

YEŞİL YILDIZ


Yeşil Yıldız Nedir: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

 

YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir: Yeşil yıldızı ilgili koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır: Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek  uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

 

Yeşil Yıldızın Faydası Nedir:

-İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.

-İşgücünün optimal kullanımı sağlanır.

-Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.

-Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.

-Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.

-Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.

-Yatırımlar yapılmadan önce çevreye duyarlı olarak planlama yapılır.

-Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.

-Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

 

Yeşil Yıldız Nasıl Alınır :

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ve belirlenen kriterleri yerine getirmek yeterlidir.

Başvurular dilekçe ile yapılabilir. Dilekçeye eklenmesi gereken evrak ile yapılması gereken işlemler şunlardır:

1- İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm

faaliyetleri içeren rapor,

 

2- Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,

 

3- İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,

 

4- Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,

 

5- Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,

 

6- İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

 

7- İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

 

8- Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

 

9- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak

belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,

 

10- Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar