Yatırım Teşvik Sektörleri

Cazibe Merkezleri

KARAR  SAYISI :2018/11201

Ekli “cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında karar’ın yürürlüğe konulması;Ekonomi bakanlığının 29/12/2017 tarihli ve 141554 sayılı yazısı üzerine 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı kanunun geçici 80 inci 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı kanunun 2nci  25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı kanunun 13 üncü ve geçici 37nci 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı kanunun ek 3üncü 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı kanunun ek 1 inci 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı kanunun ek 2inci 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 11inci ve 26ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı kanunun 32/A maddesine göre bakanlar kurulun’ca 2/1/2018 tarihinde karalaştırılmıştır.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR


Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) bu kararın amacı görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına  yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) bu karar ek -1’de yer alan cazibe merkezleri programı kapsamındaki illerde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları (us-97 kodu:15-37)ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.

(3)bu karar kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.

Tanımlar

MADDE 2-(1) bu kararın uygulanmasında

A)bakan:ekonomi bakanını

B)bakanlık:ekonomi bakanlığının

C)beyaz alan:sunucu ve  veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı yükseltiliş taban ile kaplı enerji ve iklimlendirme  altyapısı kurulmuş gaz,yangın,nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını

Ç)ansı/tıa942:veri merkezlerinin yer mimari güvenlik hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı

D)Uptime institute tier-3:veri merkezlerinin ye mimari  güvenlik hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslar arası standardı

E)Çağrı merkezi: kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri donanım yazılım ve çalışanlar ile bunlar barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı

F)işletme dönemi:yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi

G)komite:cazibe merkezleri programı değerlendirme komitesinin

Ğ)sabit yatırım tutarı:arazi-arsa bina-inşaat makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını

H)veri merkezi:belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını

I)yatırımcı:teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri

İ)yatırım teşvik belgesi::desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin şartlarının sürelerinin ve öngörülen desteklerin kayıtlı olduğu belgeyi

J)yeni yatırım:15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen komple yeni modernizasyon tevsi entegrasyon ve ürün çeşitlendirme niteliğindeki yatırımları ifade eder.

Destekler


MADDE3-(1)bu karar kapsamında desteklemesine kara verilen yatırımlar komite tarafından uygum bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6ncı bölge şartlarında 6ncı  bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite


MADDE 4-(1) bu karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları (US-97 KODU:15-37)için;

a)Tunceli,Bayburt,Ardahan,Gümüşhane,Iğdır,Erzincan illerinde 2 milyon Türk lirası

b)Hakkari,Bingöl,Kars,Siirt,Bitlis,muş,Şırnak illerinde 4 milyon Türk lirası

c)Ağrı,Batman,Elazığ,Adıyaman,Erzurum,Malatya,Mardin,

van,Diyarbakır,Şanlıurfaillerinde 5 milyon Türk lirası tutarında asgari sabit yatırım şartı aranır.

(2) bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek içi çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması ANSI/TIA-945 veya Uptime ınstıtute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m² beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.

ENERJİ DESTEĞİ


MADDE 5-(1) Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin işletmeye geçilmesinin müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami%30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk lirasına kadar bakanlık bütçesinden  karşılanabilir

(2)komite birinci fıkrada belirtilen limitler dahilinde desteğin oran süre ve möiktarını il sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir

(3) enerji desteği ödemeleri illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır

(4) enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderlerinin hesaplanmasında eski dönem borçları gecikme faizleri ceza bedelleri ve kdv hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır

( 5)mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutar üzerinden yapılır

(6)bu desteği uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir

MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME


MADDE6-(1)bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için tebliğle belirlenmiş olan bilgi ve belgelerle bankalığa müracaat edilir

(2)bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibariyle komitenin değerlendirmesine sunulur komite tarafından bu karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında değerlendirilebilir.

Cazibe merkezleri programı değerlendirme komitesi


MADDE 7-(1) komite ekonomi bakanının koordinasyonunda bilim sanayi ve teknoloji bakanı kalkınma bakanı ve maliye bakanından oluşur.

(2) komite yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az dört defa toplanır.komitenin sekretarya görevini bakanlık yürütür.

(3)yatırım projelerinden komite tarafından cazibe merkezleri programı kapsamındaki illerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi refahının ve istihdamının artırılması göçün azaltılması katma değeri ve yerlilik oranı yüksek ürünlerin üretilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmek süretiyle uygun bulunanlar program kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilir

Uygulama


MADDE 8-(1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur

(2)bakanlık tebliğler ile belirlenen usul ve esasla çerçevesinde bu karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütebilir

(3)teşvik belgesi kapsamında hammadde ara malı ve işletme malzemesi kullanılmış makine ve teçhizat karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları dışında kalan yatırım harcamaları değerlendirmeye alınır.

(4)2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararının ek-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırımlar bu karar kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(5) bu karar kapsamında  sağlanan destekler talep edilmesi ve komite tarafından uygun görülmesi halinde 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamında 22/11/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden bu kararda aranan şartları sağlayan imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır

(6) yatırımın gerçekleşmemesi veya cazibe merkezleri programına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilmemesi ve talep edilmesi halinde proje yürürlükteki yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir ancak bu karar kapsamında yararlanılıp yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.

MÜEYYİDE


MADDE 9-(1)Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur.yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı amme alacaklarını tahsil usulü hakkında kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.vergi indirimi ile gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziya cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

(2) bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere bakanlığa müracaat edilemez bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde bu karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar bu karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler

Diğer hükümler
MADDE 10 (1) Bu karar kapsamında yer almayan hususlardan destekler ve desteklerin uygulanmasına ilişkin oran ve süreler ile diğer usul esaslar müracaatta aranan belgeler devir satış ihraç nakil finansal kiralama yatırım süresi tamamlama vizesi teminatla ithalat mücbir sebep ve fevkalade hal durumları ile uygulamaya yönelik diğer hususlar yürürlükteki yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ile söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) bu kararda yer alan desteklerin uygulamasından dolayı yatırımcılara aktarılacak olan destek tutarları müracaat sırası hazine nakit dengesi ve diğer zorunlu haller dikkate alınarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat


MADDE 11-(1)

28/11/2016 tarihli ve 2016/9596 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan cazibe merkezleri programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın 23/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

EK-1:CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER
1. ADIYAMAN  13. HAKKARİ

2. AĞRI  14. IĞDIR

3. ARDAHAN  15. KARS

4. BATMAN  16. MALATYA

5. BAYBURT  17. MARDİN

6. BİNGÖL  18. MUŞ

7. BİTLİS  19. SİİRT

8. DİYARBAKIR  20. ŞANLIURFA

9. ELAZIĞ  21. ŞIRNAK

10. ERZİNCAN  22. TUNCELİ

11. ERZURUM  23. VAN

12. GÜMÜŞHANE

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(1) Bu Tebliğin amacı, 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Müracaat ve uygulama

(1) Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de belirtilen teşvik belgesi müracaatında aranan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.

(2) Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir. Veri merkezi yatırımları için ayrıca ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 ya da üstü standardı tevsik eden belge aranır.

Enerji desteğinden yararlanma şartları

  (1) Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekir.

(2) Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanır.

Enerji desteği müracaat usul ve esasları

  (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, Komisyona ilk kez yapılacak müracaatlarda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır:

a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış dilekçe,

b) Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesinin sureti,

c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,

ç) EK-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış beyan ve taahhüt,

d) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bulunduğu tesise ait geçerli kapasite raporu (kapasite raporu       düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ya da ilgili kurumlar tarafından düzenlenen ekspertiz raporu),

e) İlgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış firma unvanı, işyeri adresi, elektrik abone numarası ve sayaç numarasını belirtir belge,

f) Firmanın vergi dairesi adı, vergi numarası, hesabının bulunduğu banka ve IBAN,

g) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgesi her bir dönemde  Komisyona ibraz edilir.

(3) Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekir.

(4) Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde, her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekir.

(5) Müracaata ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile listelerin birer örneği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce saklanır.

Enerji desteği komisyonu ve uygulama esasları

  (1) Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir Enerji Desteği Komisyonu kurulur. Komisyona, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ile elektrik dağıtım şirketinden birer temsilci katılır.

(2) Komisyonda yer alacak kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun Sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Komisyon, ilde bulunan işletmelerin enerji desteği taleplerini aylık dönemler halinde değerlendirir.

(4) Komisyon, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarını, enerji desteği oranını, süresini ve miktarını, belgenin özel şartlarını ve yatırımcı tarafından ibraz edilen elektrik faturasının ilgili teşvik belgesi kapsamı yatırıma ait olup olmadığını dikkate alarak işlem yapar.

(5) Komisyonda bulunan kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Komisyon, gerekli görmesi halinde müracaatların değerlendirilmesi için ildeki diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edebilir.

(6) Komisyonca enerji desteği ödenecek firmalara ilişkin bilgiler EK-3’teki formata göre listelenir ve Komisyon üyeleri tarafından imzalanarak her ay Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, destekten yararlanması uygun görülen yatırımlar için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bütçe imkânları çerçevesinde enerji desteği ödemesi yapılır.

(7) Tamamlama vizesi yapılmış olan teşvik belgesi ile ilgili destek uygulaması devam ederken, aynı sayaçtan beslenen işletme için enerji desteği ihtiva eden başka teşvik belgeleri kapsamı yatırımların da tamamlama vizelerinin yapılmış olması ve talep edilmesi halinde;

a) Her bir belgenin destekten yararlanma süresinin müstakil olarak takip edilmesi,

b) Birlikte uygulamanın yapılacağı dönemlerde, ilgili belgenin sabit yatırım tutarının, bütün belgelerin sabit yatırım tutarları toplamına oranı dikkate alınmak suretiyle, her bir belgenin azami destek tutarından düşüm yapılması,

kaydıyla destek ödemesi yapılır.

(8) Destek süresi boyunca,

a) Çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilerek proje, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve yararlanılan enerji desteği ile fazladan yararlandırılan diğer destekler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

b) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda enerji desteği ödemesine son verilir.

(9) Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.

Enerji desteğinin ödenmesi

  (1) Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarlarının Bakanlıkça uygun görülmesi ve yatırımcının;

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması,

b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

koşuluyla enerji desteği, Komisyonun Bakanlığa yaptığı müracaat sırası gözetilerek, Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilen EK-4’te yer alan aktarım formu dikkate alınarak, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yatırımcıların Banka hesaplarına aktarılır.

İşletmenin devri

(1) Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilir.

Müeyyide

(1) Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması, belgelerde tahrifat yapılması veya haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

İhtilafların giderilmesi

(1) Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Bakanlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. 

Ekleri için tıklayınız

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar